Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Grąbczewscy Online

 

§1 Informacje ogólne

Sklep internetowy Grąbczewscy Online prowadzony jest przez 

Rośliny z Runowa Sp. Z O.O. SK, Runów, ul. Kwitnąca 10, 05-504 Złotokłos NIP 1231234715

Prezes – Agnieszka Grąbczewska

 1. Kontakt z przedstawicielami Sklepu jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: online@sklep.grabczewscy.com oraz numerów telefonów 510033631, 509996957 dostępnych w godzinach 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Niniejszy regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 3. Zamawiając produkty za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie, Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu, zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto.

 

§ 2 Definicje

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniając warunki Regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem www.grabczewscy.com/sklep, zawierający warunki i zasady sprzedaży produktów przez Sklep,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.grabczewscy.com/sklep

Umowa – umowa zawierana na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Sklep realizuje zamówienia (dostarcza towary) tylko na terenie Polski. Umowa zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta) oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego,

Sprzedawca – Rośliny z Runowa Sp. Z O.O. SK , z siedzibą w Runowie, kod pocztowy: 05-504, przy ul. Kwitnącej 10, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS NIP / VAT: PL 1231234715, REGON: 142731541 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Klient może dokonać zakupu produktów prezentowanych na stronie Sklepu. Wybrane produkty oferowane są w ramach sprzedaży prowadzonej przez telefon. 
 2. Warunkiem technicznym wymaganym do przeglądania oferty Sklepu i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp Klienta do komputera lub innego urządzenia, które umożliwia przeglądanie stron internetowych, aktualna wersja przeglądarki internetowej, dostęp do Internetu oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 4. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili wydając dyspozycję zamknięcia konta.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klienta, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

§ 4 Złożenie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym użytkownikiem jest Klient, który posiada konto w Sklepie. Założenie konta jest możliwe w trakcie przeglądania oferty Sklepu lub podczas składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  1. wybrać zamawiane produkty i ich konfigurację oraz kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”,
  2. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Zamówienie jako gość”,
  3. podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane do faktury (jeśli zamówienie jest składane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej) – jeśli Klient wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  4. wybrać adres dostawy, ewentualnie adres, na jaki ma być wystawiony dokument sprzedaży (mogą to być różne adresy),
  5. wybrać sposób płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Klient akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

 

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
  1. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. Szkółka Grąbczewscy, Runów, ul. Kwitnąca 10, 05-504 Złotokłos
  2. przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej
  3. przesyłka za pośrednictwem transportu Szkółki Grąbczewscy
 2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. W związku z rodzajem produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności roślin żywych, Sprzedawca ma prawo wstrzymania dostaw w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych czynników zewnętrznych wpływających na jakość i stan towaru. O wstrzymaniu dostaw Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem informacji wyświetlonej na stronie głównej Sklepu, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. płatność kartą
  2. płatność przez szybkie płatności
  3. płatność tradycyjnym przelewem

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres e-mail Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Z tą chwilą umowa sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważana jest za zawartą. 
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta albo do odbioru osobistego przez Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Klienta.
 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest na etapie wyboru sposobu dostawy. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie i zaksięgowania wpływu.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta albo powiadomi Klienta o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 6. Klient dopuszcza możliwość zmian zamówienia. 

 

§ 7 Zmiany w zamówieniach

 1. Wprowadzanie zmian do złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia nie jest możliwe.
 2. W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 3. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy Konsumenta 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu – dotyczy wszystkich oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie roślin żywych, w tym kwiatów ciętych i doniczkowych oraz roślin ozdobnych,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  3. W której przedmiotem umowy są produkty na specjalne zamówienie.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego pod treścią Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w nienaruszonym stanie lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność za wady z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec osób niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Z uwagi na rodzaj produktów oferowanych przez Sprzedawcę, do informacji o złożeniu reklamacji, Konsument powinien załączyć dokumentację fotograficzną umożliwiającą Sprzedawcy ocenę zasadności złożonej reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady względem Konsumenta regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: [●]

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.
 3. Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [●].
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl